Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Scenarier för etappindelning? Intervju med fakultetssamordnarna

Hej Knut Deppert och ”Lotta” Charlotta Turner, fakultetssamordnare med uppdrag från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten att utforma underlag för etableringen i Science Village. Hur går det?  

Lotta: Just nu är vi ute och presenterar olika förslag på hur man kan dela in etableringen i etapper.

Spännande! Vad menas med det?

Knut: Vi började med att fundera över hur en uppdelning skulle kunna se ut. Vi kom fram till en klusterindelning att utgå ifrån och nu har vi några scenarier som vi vill ha feedback på från verksamheten. Finns det förståelse för hur vi har tänkt? Är det rätt tänkt i sammanhanget? Kommer det upp frågor som visar att ett scenario inte fungerar, eller att ett scenario är bättre eller sämre än andra?

Lotta: Man måste komma ihåg att det är ett väldigt komplext arbete med en komplex organisation. Det är flera institutioner det handlar om – och många avdelningar. Det är otroligt många delar som ska på plats.

Knut: Vi har en vision om en fullskalig akademisk miljö. Och det innebär forskningsmiljöer, men också studenter och grundutbildning. Där får vi hjälp av Lärandemiljögruppen, som har representanter från både fysik och kemi och studenter.

Hur jobbar ni för att nå den visionen?

Lotta: Vi tror att vi måste samtala och lyssna, ja verkligen jobba med kommunikationen. Det här är inget som en eller två personer kan sätta sig ner och bestämma, utan det här måste vi jobba fram tillsammans. Men det är en löpande process. Det vi diskuterar fram nu kommer kanske göra de närmsta åren mer tydliga, sedan blir det mer suddigt ju längre fram vi tänker oss. Samtidigt är det nog just processen som är det viktiga. Hur vi i verksamheten träffas och kommunicerar och vart det tar oss.

I de scenarier ni presenterar har ni utgått från en klusterindelning med avdelningar. Hur kom ni fram till den?

Knut: Vi måste börja någonstans och vi började med det vi vet idag. Dagsläget är utgångsläget. Samtidigt måste vi försöka se in i framtiden. Det är svårt att veta ”vad betyder det här om 30 år?” men vi gör vårt bästa.

Lotta: Vi har tagit fram scenarier som potentiella vägar framåt. Ett perspektiv var att ta dagens avdelningar och titta på hur de kan passa ihop i kluster. Till exempel så är Atomfysik, Förbränningsfysik och Kemisk fysik ett tänkbart kluster. De vill ju bygga upp ”Lunds Lasercentrum” i Science Village. Sedan är det absolut möjligt att vi har kommit på kluster som inte är bra. Det är därför vi måste ut och lyssna in vad forskare, lärare och studenter säger.

Varför behövs kluster?

Lotta: Det är inte troligt att alla inom kemi och fysik kommer kunna etablera sig i Science Village samtidigt på ett bra sätt. Det kan vara bättre att göra det stegvis i etapper. Och då är det viktigt att vi har kluster som beskriver vilka som skulle ha glädje av att sitta tillsammans och vilka som skulle ha glädje av att stanna kvar och etablera sig lite senare. I slutändan är det kanske inte dagens forskningsämnen, avdelningar och grupperingar som vi landar i, men det är ett förslag att jobba vidare med.

Knut: Det kan komma nya idéer om att använda andra perspektiv, och där måste jag och Lotta vara lyhörda och flexibla.

Kan ni kort beskriva de olika scenarier för etappindelning ni har tagit fram?

Knut: Vi har tagit fram fyra olika scenarier. Skillnaden är hur stora de är, och vem som etableras i Science Village i vilken etapp.

Lotta: Det har råkat bli så att vi kallar scenarierna för ”tuggor”. Att det ska vara lagom stora ”tuggor” av verksamheten som etablerar sig i de olika etapperna. Delvis har det med kostnader att göra. Att flytta alla på en gång skulle till exempel innebära en dyr och komplicerad byggprocess. Men vi har det med som scenario 4, kallad ”Gigatuggan”.

Knut: Det första scenariot är ”småtuggor”, sedan kommer ”mellanstora tuggor” och det fjärde scenariet kallas ”gigatuggan”. Det tredje scenariet som ingen riktigt tror på skulle innebära en etablering av först fysik och sen kemi.

Lotta: Men man vet aldrig! Så vi har med det förslaget också.

Vad tror ni själva? Är något av dessa scenarier mer troligt?

Knut: Jag tror att det blir någon blandning i slutändan. En modifikation av något av våra förslag.

Lotta: Jag tror också det. Om jag gissar så tror jag att vi kommer landa på nånting mellan ”småtuggor” och ”mellantuggor”. Men vi har ännu inte siffror på vad allt betyder ekonomiskt, vilket gör det lite farligt att gissa.  Det finns så många parametrar! Det är till exempel inte säkert att det är billigare att stanna kvar i befintliga lokaler om de behöver renoveras.

Knut: Ett komplicerat bygge kan också vara det som gör att resultatet blir fantastiskt. Att det ger goda synergieffekter. Vi utesluter ingenting just nu.

Lotta: Allt beror på vad vi kommer fram till under processens gång. Vi försöker titta på alla möjligheter och vara som svampar som suger upp all information vi får.

Vad händer härnäst? Jag har förstått att ni har en ganska ambitiös tidplan?

Knut: Vi har många möten och samtal framför oss. Med pandemin har vi behövt ställa om till digitala möten. Men de dialoger vi har haft hittills har gått bra. Vi verkar inte ha tänkt helt fel, och det har varit konstruktiv dialog. Jag är optimistisk!

Lotta: Det kommer att gå i en rasande takt, men jag tror att det är bra. Nu ger vi järnet: lyssnar in och kommer med förslag. Jag tror att vi är redo att gå vidare och framåt.

Tusen tack för intervjun och stort lycka till!
Linnea Mörth, Kommunikatör Science Village-kontoret

Relaterade inlägg

Konkret plan för svar på rektorsbeslut 2021-11-25
Science Village-kontoret välkomnar nyutsedda fakultetssamordnare 2021-10-19

Etapper?

Bilden nedan är en slide ur Knuts och Lottas PowerPoint som visar ungefär var etapperna befinner sig i tid.

Tidplan  

Beslut behöver fattas under 2022 och för att arbeta fram underlag till beslut behöver följande aktiviteter genomföras. Tidplanen kan behöva justeras då vi nu ställer om från fysiska möten till digitala. 

Januari-Februari                       
Dialog och intervjuer i verksamheten och med studenter 

Februari                                  
Risk- och konsekvensanalyser – Workshop  

Februari-Mars                          
Remissrunda  

Mars                                          
Rapport till fakulteterna inför beslut 

Mars                                          
Fakulteternas presidium 

April                                          
Godkännande av styrelserna vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH av det förslag på etappindelning med omfattning, risk- och konsekvensanalyser, och en plan för finansiering av ökade lokalkostnader 

Maj                                            
Rektor bedömer rimligheten i relation till den samlade campusutvecklingen 

Juni                                            
Byggprocessen i 9 steg startar för etapp 2  

januari 17, 2022

2 comments

  1. Maria Södergren

    Vet ej om det är relevant för denna planeringen. Men för de som ska använda utrustning är det viktigt att det finns ordentliga skrivplatser nära där mätningar på olika instrument ska göras och att det är nära och snabbt till att få tag på mat. Detta är något som saknas på Max IV idag.

  2. linneamorth

    Hej Maria, tack för din feedback – vi tar med oss den. Det är en viktig fråga till byggprocessen. MVH Linnea Mörth, kommunikatör.

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *