Lunds universitets Science Village-kontor

Naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s gemensamma kontor för LU:s Science Village-etablering

Konkret plan för svar på rektorsbeslut

Rektorsbeslut

Idag tog rektor beslut (V 2021/3292) att ge LTH och Naturvetenskapliga fakulteten i uppdrag att föreslå vilka verksamheter som ska etableras inom Science Village och vilka verksamheter som ska utvecklas vid Sölvegatan. LTH och Naturvetenskapliga fakulteten ska även föreslå etappindelning för etableringen inom SV. En kartläggning av berörda verksamheter ska tas fram och en analys av hur forskning och utbildning påverkas av utvecklingen ska göras, inkluderat en risk- och konsekvensanalys samt en plan för hur ökade lokalkostnader ska finansieras. Både kartläggning och analys ska godkännas av respektive fakultetsstyrelse. I samband med att det identifieras vilka verksamheter som ska etableras inom SV ska Campusutvecklingskontoret/LU Byggnad tillsammans med berörda fastighetsägare och fakulteter utreda påverkan och möjligheter för befintligt campus. Ett beslut som ger oss ett tydligt startskott för vårt arbete och uppdrag med etableringen i Science Village.

Handlingsplan

Science Village-kontoret har tagit fram en handlingsplan för arbetet med att genomföra kartläggningen för förslag till omfattning av etapp 2. Fakultetssamordnarna, Knut Deppert och Charlotta Turner, har redan påbörjat arbetet för att ta fram förslag som verksamheten ska ges möjlighet att återkoppla på.

Två arbetsmöten har inlett processen med ett upplägg som kan ge lite perspektiv (se bild) både gällande forsknings- och lärandemiljö. Tanken är att samla information till den analys som behöver göras av hur forskning och utbildning påverkas av förslaget. Enligt tidplanen ska styrelserna för LTH och Naturvetenskapliga fakulteten få förslagen i mars/april som efter deras godkännande kan överlämnas till rektor. Vi ser fram emot ett rektorsbeslut på omfattning av etablering för etapp 2 i maj – om allt går enligt tidplanen.

Knut och Lotta försöker visualisera olika förslag på etappindelningar och hur dessa påverkar forskningsmiljöer, utbildningsprogram, studentliv och samverkan. Bild: Karin Ulfsdotter CrépinBakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade i december 2018 att Lunds universitet ska inleda en etablering av verksamhet i Science Village (STYR2018/2003). Arbetet 2019-2021 ledde fram till ett utkast till lokalprogram som presenterades för Universitetsstyrelsen i april i år (STYR2021/1053), vilket omfattade ca 25 000 kvm verksamhetsyta och inkluderade de verksamheter som bedömts vara aktuella för etablering i Science Village. Den exakta omfattningen, eller avgränsningen om man så vill, behöver förtydligas och LTH och Naturvetenskapliga fakulteten ser ett behov av att omarbeta lokalprogrammet och omfattningen av etableringen med utgångspunkt i tidigare beslut.